[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
สาระดี ๆ จากศาลปกครอง

E-learnning
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 4 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)


  
แผนยุทธศาสตร์  
 

วิสัยทัศน์

 “ท่าสะอาดน่าอยู่ สู่ชุมชนเข็มแข็ง แหล่งทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม
นำเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ

  1. พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนและทางเท้าให้ครอบคลุมพื้นที่
  2. ก่อสร้างระบบการจำหน่ายน้ำประปาให้เพียงพอได้มาตรฐานและทั่วถึง
  3. สนับสนุนการศึกษาให้เป็นเลิศทางวิชาการ ควบคู่กับการส่งเสริมจริยธรรมและการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมห่างไกลยาเสพ
  4. พัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ความรู้ด้านสุขภาพ ส่งเสริมสวัสดิการให้แก่ประชาชน
  5. มีการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
  6. รักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้ดำรงอยู่สืบต่อไป
  7. จัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาเทศบาลและการบริการสาธารณะ จัดการแก้ไขปัญหาของชุมชน
  8. ปรับปรุงการบริหารงานเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสและเป็นธรรม
  9. จัดตั้งศูนย์บริการร่วม เพื่อบริการประชาชนให้สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
  10. ส่งเสริมให้มีการบริการข้อมูลข่าวสารด้านอินเตอร์เน็ตให้กับพนักงาน ประชาชนเพื่อทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการบริหารจัดการน้ำ ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

๑. ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำทุกภาคส่วน
๒. การพัฒนาก่อสร้างปรับปรุงบำรุงแหล่งน้ำ
๓. การพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
๔.การพัฒนาสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เพื่อสุขอนามัยและสุขภาพชีวิตของประชาชน
๕.รณรงค์การแก้ไขภาวะโลกร้อน
๖.ส่งเสริมและรณรงค์การมีส่วนร่วมของประชาชนให้มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง

๑. สนับสนุนและส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานเกษตรทางเลือกเกษตรอินทรีย์ และเกษตรทฤษฎีใหม่
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓.พัฒนาส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยชีวภาพ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน สนับสนุนกลุ่มเกษตรกรให้มีรายได้และกระจายรายได้เพิ่มยิ่งขึ้น
๔. พัฒนาสนับสนุนการลงทุนเกษตรกรให้มีการแปรรูปผลผลิตในชุมชนให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย การจำหน่ายสินค้าเกษตรกรรมทุกรูปแบบ
๕.พัฒนาสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร ให้มีรายได้ และกระจายรายได้เพิ่มยิ่งขึ้น
๖. ส่งเสริมพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของตำบลวังทับไทร
๗.ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่  ๓ ด้านการเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

๑. พัฒนาก่อสร้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ
๒. พัฒนาก่อสร้างปรับปรุงบำรุงเส้นทางคมนาคม ถนน
๓. ประสานความร่วมมือในการจัดทำผังเมืองรวม
๔. สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี  คนชรา  คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
๕. ส่งเสริมการสร้างครอบครัวอบอุ่น  เข้มแข็ง
๖. พัฒนาส่งเสริมให้แรงงานทุกกลุ่มมีงานทำ มีอาชีพเสริม
๗. ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
๘. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชน ในด้านสาธารณสุขและสุขภาพด้านการกีฬา
๙. พัฒนาส่งเสริมจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสมานฉันท์ระหว่างองค์กรต่างๆ

ยุทธศาสตร์ที่  ๔ ด้านการพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสู่สากล

๑. พัฒนาประสิทธิภาพการบริการราชการในด้านการเมือง การบริหารราชการการกระจายอำนาจ และการป้องกัน และปราบปรามทุจริต
๒. บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
๓. พัฒนาประชาสัมพันธ์กิจการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. พัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรประชาชนในการพัฒนาและการบริหารงานการบริการของท้องถิ่น
๕. พัฒนาองค์กร  เครื่องมือ  เครื่องใช้  ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
๖. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  ความสามารถและทักษะเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๗. พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน และองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องตามภารกิจอำนาจหน้าที่
๘. พัฒนาการส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม
๙. สนับสนุนการให้บริการอินเตอร์เนตไร้สาย WiFi ในที่สาธารณะอย่างทั่วถึง

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ด้านพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลายเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

๑. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอน และนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างหลากหลาย
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียน